Rusovce budú mať novú kanalizáciu a zrekonštruovanú vodovodnú sieť

Spoločnosť Infra Services a.s. začala v Rusovciach budovať novú kanalizáciu a rekonštruovať existujúci vodovod vrátane vodovodných prípojok. Ide pritom o III. etapu projektu, ktorého cieľom je kompletné odkanalizovanie obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je v septembri 2015.

Spomínané obce vrátane Rusoviec patria v súčasnosti medzi jedny z najlukratívnejších na prímestské bývanie v susedstve hlavného mesta. Dôvodom na realizáciu stavby v Rusovciach je fakt, že splaškové vody sú zachytávané v žumpách, čím permanentne hrozí unikanie odpadových vôd do podzemia. Ďalším dôvodom sú rovnako tak časté poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí.

Realizovaný projekt bude nesporne významným prínosom pre danú lokalitu a ďalší rozvoj jej infraštruktúry. Výstavbou stokovej siete, s následným odvádzaním odpadových vôd a ich čistením v ČOV (čistiarne odpadových vôd), Infra Services prispeje k aktívnej ochrane vodného zdroja. „V značnej miere sa tak zvýši aj úroveň ochrany zdravia obyvateľov žijúcich v týchto obciach,“ hovorí Ivan Malenčík, technický riaditeľ Infra Services.

Spomínaná III. etapa projektu výstavby bude realizovaná v Rusovciach na uliciach Maďarská a Gerulatská. Z dôvodu malej šírky ciest bude stavba rozdelená do niekoľkých samostatných úsekov. Predmetný úsek, na ktorom budú práce prebiehať, bude pre dopravu dočasne uzavretý. Stavebné práce však budú organizované tak, aby v prípade potreby bol umožnený prístup vozidlám zdravotníckej pomoci, požiarnej ochrany, polície a vozidlám pre odvoz komunálneho odpadu. Všetky dopravné obmedzenia budú vyznačené dočasným dopravným značením.