Informácia o spracovaní osobných údajov – Zákazníci

 
 

Vážený zákazník,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Infra Services, a. s., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Infra Services, a. s., so sídlom Hraničná 10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 898 190, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4365/B (ďalej aj ako „INS“).

 

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou INS určená.

 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany INS

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti INS vrátane komplexnej starostlivosti o klienta
 • poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby spoločnosti INS
 • štatistické spracovanie
 • vybavovanie sťažností
 • oznamovanie protispoločenskej činnosti
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 • správa registratúry
 • výkon vnútorného auditu

 

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 1. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. oprávnený záujem, ktorým je plnenie účelu, na ktorý bola INS ako obchodná spoločnosť založená, t.j. podnikanie v predmetoch činnosti INS.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • poskytovatelia IT služieb
 • advokáti
 • znalci
 • audítori
 • osoby poverené výkonom činností pre INS

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

INS ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania osobných údajov

INS je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od INS prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov)
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR  a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči INS si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na obchod@infraservices.sk

Aktuálne informácie sú zverejnené na webovej stránke www.infraservices.sk v sekcii OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.