Informácia o spracovaní osobných údajov – Monitorovanie objektov

 
 
 

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S MONITOROVANÍM OBJEKTOV

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Infra Services, a. s., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Infra Services, a. s., so sídlom Hraničná 10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 898 190, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4365/B (ďalej aj ako „INS“).

 

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou INS určená.

 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany INS

 • identifikácia návštev – fyzických osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa
 • ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v objektoch prevádzkovateľa

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ako aj osôb nachádzajúcich sa v objektoch prevádzkovateľa.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • osoby poverené výkonom činností pre INS

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

INS ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania osobných údajov

INS je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (ii) po dobu trvania účelu spracúvania.

 

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od INS prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov)
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči INS si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na sekretariat@infraservices.sk